مطب دکتر رخساره اسدی راد

دندانپزشکی با بیهوشی

نحوه صحیح مسواک زدن

 

دندان شیری پوسیده

 

قطره آهن

روکش دندان شیری

فیشور سیلانت ( شیارپوش دندان های دایمی ) 

عفونت دندان شیری